PAROHIA MICSUNESTII MARI

Construită în anul 1743 Biserica din satul Micşuneştii Mari, comuna Nuci, judeţul Ilfov, îşi înalţă silueta albă la est de drumul ce vine dinspre Fierbinţi. Actuala biserică este con­struită pe locul unei biserici vechi din lemn atestată documentar din vremea lui Mihai Vitezul. În acest sens avem pisania bisericii în care ne stă ca mărturie şi are dăltuit în piatră următorul text: „Îndemnatu-m-am dentru ajutorul Ziditorului meu de am făcut acest dumneze­iesc lăcaş pentru cinstea şi lauda cei de o fi(i) nţă Troiţă unde se prăznuieşte hramul Prea cu-ratii Născăto(a)rei de Dumnezeu şi Sfântului Nicolae şi al marelui mucenic Gheorghe, în­tru vecinica pomenire a părinţilor şi a tot ne-mul nostru şi robilor lui Dumnezeu Iordache Micşunescul v(l)sto(l)nic şi soţiei mele Zmarandii, cari cu ale no(a) stre osteneli am zidit-o den temelie ci am înfrumuseţat-o după cum se vede, în zilele prea luminat domnu­lui nostru Io Mihail Rscoviţă v(oie)v(o)d. Înzestrând-o cu cele ce mi-am datu îndemâ­nă a fi pentru civernisel(ă) Sfântului Jărt(f) ă(l)nicu şi proţilor poşluşnici, arătând şi to(a) tă orânduiala în hrisovul care li sa dat. Si a-au săvârşit de tot lucru de zidirea ei în zilele m(e) s(iţa) sept(embrie) 1 d(en) leat 7252 „
De la zidirea şi târnosirea bisericii, pes­te ea au trecut mai multe cutremure. Biserica a fost grav avariată. Biserica are hramul „Adormirea Maicii Domului", şi din punct de vedere arhitectural se înscrie în stilul Brâncovenesc în plan trilobat, cu turlă peste naos, cu pronaosul lărgit şi cu turn clopotniţă peste pronaos. A fost declarată monoment istoric prin decretul 99/16 ianuarie 1915.
În decursul timpului în biserica din Micşuneştii Mari au slujit mai mulţi preoţi dintre care amintim: Popa Iorga Constantin sin Radu Popa, Tudor sin Apostol, Ion sin Stoica, Licu sin Stoica, Licu sin Mihalcea, Popa Ioniţă, Petrache Protopop, Popa Tudor, Popa Lixandru, Popa Codin (Constantin), Preotul Licu, Preotul Ene Alman, Preotul Ion Duhovnicul, Preotul Nichifor Popescu, Preotul Vasile Cârciumăreasa, Preotul Cristea Nicolescu, Preotul Ion Petcu, ultimul fiind Preotul Costi Oprişa şi actualul Preot Paroh Marian Chiţulescu. Actualul preot paroh face demersuri pen­tru consolidarea şi restaurarea sfântului lăcaş. Date despre parohie:
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Com. Nuci, sat Micşuneşti, cod 077140
Paroh: Pr. Cranta Caesar, tel. 0720959971
Suna acum
Locatie